Home >> Achizitii >>

24-09-2018


Anunt achizitie focus grupuriNr 2409.6/24.09.2018
Anunț apărut in data de 24.09.2018

Fundatia Centrul de asistenta pentru organizatii neguvernamentale”- CENTRAS avand cui 7806755, cu sediul social în Bucuresti, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr 17, pavilion F, et.3, cod postal 011454, Beneficiar in cadrul proiectului “ Initiativa civica pentru optimizarea prin tehnologie a relatiei dintre cetatean si autoritatile publice, in calitate de beneficiar al cofinantarii nerambursabile din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa prioritară Administratie publica si sistem judiciar eficiente, operatiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza  procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP, Componenta 1 CP2/2017- Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în baza contractului de finantare SIPOCA 290, cod Mysmis 112027, invită operatorii economici interesati să depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a urmatoarelor servicii: 

Studii de piata si cercetare economica - focus grupuri CPV 79300000-7 | Studii de piaţă şi cercetare economică; sondaje şi statistici
SPECIFICATII TEHNICE

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de servicii de cercetare sociologică în vederea analizei modului in care are loc relaționarea administrațiilor publice cu cetățeanul în accesarea informațiilor de interes public. 

2. DESCRIEREA SERVICIILOR

Realizarea obiectului contractului presupune prestarea următoarelor activități specifice:
Studiu calitativ – focus grupuri

STUDIUL CALITATIV – focus grupuri

Acest studiu are ca obiectiv principal identificarea problemelor cu care se confruntă cetățenii în relația cu autoritățile, modalitățile preferate de interacțiune, descrierea unor situații tipice de interacțiune și soluțiile care pot conduce la o mai bună comunicare a autorităților publice cu cetățenii. 

Organizarea cercetării:
Prestatorul va realiza 8 focus grupuri la nivel national în: București, Moldova, Transilvania și Sudul României (Muntenia/Oltenia). Vor fi derulate câte două întâlniri pe regiune. La fiecare discuție vor participa între 6 și 8 persoane. Participanții vor fi selectați dintre cetățenii care au interacționat cu autoritățile locale în ultimul an.
Focus grupurile vor fi moderate de un sociolog exprimentat, se vor desfășura în locații optime care să permită participanților o interacțiune facilă și vor fi înregistrate video și audio.
Livrabilul acestei activități îl reprezintă raportul de analiză a focus grupurilor. 

Livrarea serviciului prestat se va face pana pe data de 30 octombrie 2018Toate materialele elaborate vor fi realizate respectând Manualul de identitate ce poate fi accesat la adresa: http://poca.ro/implementare-proiecte/manual-de-identitate-vizuala-poca-2014-2020-august-2018/

Valoarea totala estimata a achizitiei este de 34.960 lei, fara TVA:
Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de Servicii.
Durata contractului va fi intre data semnării pana la 31.12.2018. 
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 

Oferta va include următoarele documente obligatorii:
- Oferta tehnico-financiara (Formular nr. 1), stampilată şi semnată de reprezentantul legal, in original.
- Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.169 din Legea nr.98/2016 si art.15 din OUG nr.66/2011 (Formularul nr.2) stampilată şi semnată de reprezentantul legal, in original, pentru fiecare dintre operatorii economici.
- Certificat constatator emis de ONRCE/ CUI / act constitutiv din care sa reiasa codul CAEN în copie certificată de catre ofertant (« Conform cu orginalul », stampilată şi semnată de reprezentantul legal).

Pentru obtinerea de informaţii suplimentare, ofertantii sunt rugaţi să contacteze achizitorul la biroul proiectului din Bucuresti, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr 17, pavilion F, et.3, e-mail: office.centras.poca@gmail.com, persoana de contact Victorita Meirosu.
Data limită pentru primirea ofertelor este 01.10.2018 ora 12.00, la adresa: Bucuresti, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr 17, pavilion F, et.3, Romania. Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în anunt sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise.
Fundatia Centrul de asistenta pentru organizatii neguvernamentale”- CENTRAS
Formular nr.1

OFERTANT
_______________________________
(antet, denumire și date de identificare)


OFERTA TEHNICO-FINANCIARA
Catre, 
        Fundatia Centrul de asistenta pentru organizatii neguvernamentale”- CENTRAS avand cui 7806755, cu sediul social în Bucuresti, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr 17, pavilion F, et.3, cod postal 011454
Ca urmare a invitației dumneavoastră privind achiziția de Studii de piata si cercetare economica – focus grupuri CPV 79300000-7 | Studii de piaţă şi cercetare economică; sondaje şi statistici., organizata in cadrul proiectului Initiativa civica pentru optimizarea prin tehnologie a relatiei dintre cetatean si autoritatile publice, Contract SIPOCA 290, cod Mysmis 112027 [se insereaza denumirea operatorului economic] formuleaza prezenta oferta tehnico-financiara:

- lei -
Nr. crt. Denumire serviciu Descriere serviciu ofertant Cantitate (bucati) Pret unitar (fara TVA) Pret total (fara TVA) TVA Pret total cu TVA
TOTAL

Toate materialele elaborate vor fi realizate respectând Manualul de identitate ce poate fi accesat la adresa: http://poca.ro/implementare-proiecte/manual-de-identitate-vizuala-poca-2014-2020-august-2018/
 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această oferta nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Înteleg si sunt de acord că oferta este valabila pana la finalizarea contractului, iar in cazul semnarii contractului aceasta oferta de pret va fi parte integranta din contract si valabila pe toata durata contractului.

Ofertant prin reprezentantul legal,
 ___________________
(ștampila și semnatura )
Formular nr.2
OPERATOR ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.169 din Legea nr.98/2016 si 
art. 15 din OUG nr. 66/2011 


Subsemnatul/a ………………………………., reprezentant legal al / persoana autorizata a ……………….. [se insereaza numele operatorului economic-persoana fizica/juridică], în calitate de ofertant pentru achizitia de Studii de piata si cercetare economica - focus grupuri CPV 79300000-7 | Studii de piaţă şi cercetare economică; sondaje şi statistici in cadrul proiectului  “ Initiativa civica pentru optimizarea prin tehnologie a relatiei dintre cetatean si autoritatile publice, cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa prioritară Administratie publica si sistem judiciar eficiente, operatiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza  procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP, Componenta 1 CP2/2017- Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în baza contractului de finantare SIPOCA 290, cod Mysmis 112027, organizata de catre Fundatia Centrul de asistenta pentru organizatii neguvernamentale”- CENTRAS declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului in declarații așa cum acesta este prevăzut la art.326 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările si completările ulterioare, că:
a) nu mă aflu in situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
b) nu mă aflu în conflict de interese, așa cum este acesta definit la art. 14 din OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare. 

Dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului, voi informa imediat Fundatia Centrul de asistenta pentru organizatii neguvernamentale”- CENTRAS
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

  Reprezentant legal / Persoana autorizata,
         ___________________
                              (ştampila şi semnatura)
 
 
Descarcare documente: https://www.dropbox.com/s/kcpkry8sdwc4req/Centras_achizitie2.zip?dl=0